EMI

Elevhälsans medicinska insats (EMI) består av vår skolsköterska och skolläkare.  EMI´s främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget syftar till att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och att verka för sunda levnadsvanor för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

 

 

Skolsköterskan

Skolsköterskan är en del av skolans lokala elevhälsa. Genom sin utbildning och yrkeserfarenhet har sköterskan goda kunskaper om vad som främjar respektive hotar barns hälsa och utveckling. Det hälsofrämjande arbetet bedrivs på individ- grupp och organisationsnivå.  

Skolsköterskan erbjuder medicinska insatser enligt skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med åk 9. Sköterskan utför hälsokontroller , (Tex längd, vikt, syn och ryggkontroll),där bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer ingår samt enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering. Dessutom har skolsköterskan fortlöpande samverkan med exempelvis barnläkarmottagning, barnpsykiatrin, vårdcentral, habilitering, logoped och socialtjänst.

Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolsköterskan.

Skolläkare

Skolläkaren följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden med hjälp av skolsköterskan och vidtar åtgärder utifrån elevens behov. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning cirka 3 gånger per termin och tidsbokning sker genom skolsköterskan. Skolläkarens arbete är inriktat på elevernas hälsoutveckling och skolrelaterade problem, på elever med olika typer av fysiska- och psykiska handikapp samt på elever med kroniska sjukdomar.

 

På Söderby Friskola arbetar :

Camilla Jangebrink, Skolsköterska

Christian Francke , Skolläkare